Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Hotel Olšanka s.r.o.
se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
IČ: 26418703
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 80698

pro prodej zboží (vstupenek) prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.vinvin.cz

 

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Hotel Olšanka s.r.o. se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3, IČO: 26418703, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 80698 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vinvin.cz (dále jen „webová stránka“).
 • Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.
 • Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakty na webové stránce.
 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem. Kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodejcem.

 

 • Předmět smlouvy
  • Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky v požadovaném počtu na jím zvolenou Akci a závazek kupujícího uhradit prodejci vstupné za vstupenky.
  • Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
  • Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.
  • Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.
  • Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny
  • Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.
  • Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
  • Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.
  • Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

 

 • Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky
  • Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.
  • V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet.
   1. V případě nákupu prostřednictvím platební brány GoPay může kupující využít následující kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
    GoPay s.r.o., Pražská třída 1247/24, 370 04 České Budějovice, E-mail: podpora@gopay.cz, Tel.: +420 387 685 123, Web: https://www.gopay.com
  • Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.
  • Vstupenky se na dobírku nezasílají.

 • Odstoupení od smlouvy
  • V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.
 • Reklamační řád
  • Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku
  • Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
  • Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.
  • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).
  • V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodejce zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 6. 5.
   • Prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail.
   • V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
  • V případě nemožnosti konání Akce vlivem zásahu vyšší moci (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, pandemie, aj.) si prodávající vyhrazuje právo na přesunutí nebo úplné zrušení Akce. V případě přesunutí akce na jiný termín zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.
  • V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k přesunutí nebo úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním. Prodávající rovněž nenese žádnou odpovědnost za to, že tato informace nebude včas předána třetí straně.
  • Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.
  • V případě splnění podmínek pro vrácení vstupného dle odstavce 8 tohoto reklamačního řádu bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.
  • S Vašimi reklamacemi se obracejte na e-mail info@vinvin.cz nebo na telefon +420 267 092 234

 

 • Ochrana osobních údajů
 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a kupujícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je kupující poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu nebo platební karty. Minimální rozsah osobních údajů, který si prodávající vyhrazuje coby podmínku uzavření smlouvy a v němž kupující je povinen své osobní údaje poskytnout, je tvořen těmito osobními údaji: jméno a příjmení, e‐mailová adresa. Číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány.
  • Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů:
   • doručení vstupenky kupujícímu a zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek;
   • identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6.
  • Kupující zadává své osobní údaje prostřednictvím webových stránek a softwaru BZUCO e-shop. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující ve vlastním zájmu povinnost kontaktovat prodávajícího. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých osobních údajů.
  • Prodávající uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech kupujících a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí. Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je jeho e‐mailová adresa dodatečně z mailing listu odstraněna. Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.
  • Prodávající si vede statistiky o počtu vstupenek prodaných na jednotlivé Akce v jednotlivých letech. Podkladem pro tyto statistiky slouží osobní údaje kupujících, které jsou však prostřednictvím softwaru BZUCO e-shop plně anonymizovány a není možné z nich zpětně kupující identifikovat.
  • Na Akcích jsou prodávajícím jako pořadatelem pořizovány snímky a krátké audio‐vizuální záznamy za účelem propagace Akcí na internetu. Prodávající se snaží v rámci fotografování a filmování v maximální možné míře zachovávat soukromí návštěvníků. Jestliže kupující zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat prodávajícího a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomocí bude dotčený kupující jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.
  • Kupující je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnostmi týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na prodávajícího, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 • Závěrečná ustanovení
  • Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
  • Na adrese www.vinvin.cz platí zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabáku osobám mladším 18 let.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
  • Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

V Praze dne 1. 3. 2024 vydal Hotel Olšanka s.r.o.

 

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit